พลาสติกขึ้นรูป / Vacuum Forming

 

  

  

    

 การขึ้นรูปพลาสติกระบบ Vacuum Forming สามารถผลิตได้โดยให้ความร้อนกับแผ่นพลาสติกและนำไปอัดขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ ชนิดพลาสติกที่บริษัทสามารถให้บริการผลิตได้ ได้แก่PVC, PS, PP, PET เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับงานหรืออุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อบรรจุภัณฑ์ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ (Electronics) อุตสาหกรรมอาหาร (Food)  อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรม  เครื่องใช้ (Appliances) อุตสาหกรรมยานยนต์  (Automotives)เป็นต้น

 

 

  Vacuum Forming is one of thermoforming whereby plastic sheet is heated to a forming temperature, stretched onto or into designed mould, and held against the mould by applying a vacuum between the mould surface and the sheet. Almost of all the type of plastics sheets such as PVC, PS, PP, PET etc. can be formed by this process. The common  industries such as Electronics, Food, Agriculture, Appliances, Automotives, and Health care etc. generally use this process for product packaging.

ค้นหาบทความ